Vedtægter

 

Vedtægter for Den Gyldne Grund

Sektion 1 - Registreret adresse og mødested

Foreningens navn er The Golden Foundation.
The Golden Foundation har sit tilholdssted i Rogdia i kommunen Gazi på Kreta, Grækenland.

Sektion 2 - Formål

Formålet med the Golden Foundation er:

 1. at skabe et spirituelt fokus på Krete for retreats and spirituel undervisning
 2. at fremme idealisme i mennesker og i civilisationen
 3. at fremme enhed i menneskeheden ved at samle åndelige, filosofiske og religiøse forståelser fra Øst og Vest, antikt og moderne.

Sektion 3  - Medlemskab

Fonden kan acceptere enhver som medlemmer, der ønsker at støtte formålet med fonden. "A" medlemmer er medlemmer, der understøtter formålet ved at betale en fast leje til aktiviteter på Kreta i mindst 6 år i forvejen. Andre medlemmer er B-medlemmer.

Sektion 4  - Bestyrelse og ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. De 5 medlemmer skal repræsentere mindst 3 lande, og ikke mere end 2 medlemmer skal være fra samme land. Medlemmer af bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år. Supplerende medlemmer kan vælges. Hvis bestyrelsen på grund af tilbagetrækning af et bestyrelsesmedlem består af mindre end 5 medlemmer, træder supplerende medlemmer automatisk ind i bestyrelsen. Hvis der ikke er supplerende medlemmer, er bestyrelsen forpligtet til at vælge en person blandt de lovpligtige medlemmer. Self-valgte medlemmer kommer op til genvalg ved næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger formanden for bestyrelsen og andre nødvendige koordinerende personer.

Et flertal af medlemmerne i bestyrelsen kan bortvise et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen med et flertal på 2/3 af stemmerne i bestyrelsen. Denne afgørelse skal kunne tilbagekaldes, hvis den ikke bliver godkendt på den næste ordinære eller årlige generalforsamling.

Bestyrelsen kan udpege en daglig ledelse, der arbejder i henhold til bestyrelsens anvisninger og ansvar.

Sektion 5 - Generalforsamling

Èn gang om året skal afholdes en generalforsamling med følgende indholdspunkter:

 1. Valg af dirigent ved mødet.
 2. Bestyrelsesformandense beretning fra det sidste år såvel som planerne for de kommenmde år.
 3. Præsentation godkendelse af regnskabet fra det foregående år.
 4. Præsentation og godkendelse af budget og fastsættelse af kontigent for medlemmer.
 5. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Eventuelt.

En ekstraoridinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt af bestyrelsen eller 1/3 af de medlemmer af The Golden Foundation. På ekstraordinære generalforsamlinger kan forslag kun vedtages med 50% af stemmerne blandt de tilstedeværende medlemmer samt med halvdelen af de mulige stemmer af alle A-medlemmer.

På generalforsamlinger har A-medlemmer hver 2 stemmer og B-medlemmer hver 1 stemme. Stemmer kan benyttes ved fuldmagt.

Sektion 6 - Bestemmelser og beføjelse der forplikter The Foundation

The foundation er alle måder bundet af underskrift fra formanden og et andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan bemyndige en person til at underskrive med fuldmagt.

Sektion 7 - Ansvar

The foundation hæfter for sine forpligtelser med de aktiver, som tilhører den fond på det pågældende tidspunkt. Intet medlem af fonden eller bestyrelsesmedlemmer skal være personligt eller fælles ansvarlige for nogen gæld vedrørende the Golden Foundation.

Sektion 8 - Ændringer af reglerne

Ændringer af reglerne kræver, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne vedtager dem med en efterfølgende godkendelse af bestyrelsens beslutning af generalforsamlingen med 2/3 af alle mulige stemmer.

Sektion 9 - Opløsning af The Foundation

Beslutningen om at opløse fonden kræver et flertal af bestyrelsen og efterfølgende godkendelse af beslutningen af bestyrelsen på en generalforsamling med 2/3 af alle mulige stemmer. Skulle medlemmer ikke er repræsenteret på den pågældende generalforsamling med 2/3 af alle mulige stemmer, kan ændringer af bestemmelserne blive vedtaget på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

I tilfælde af opløsning af fonden, skal fondens aktiver doneres til almindelige velgørende formål eller spirituelle organisationer, der arbejder under de samme formål som the Golden Foundation eller Den Gyldne Cirkel, og som i deres vedtægter har en indbygget beslutning om opløsning, der forhindrer aktiver fra at blive overført til enkeltpersoner. Beslutningen om hvordan aflevering af aktiverne skal foregå, foretages af generalforsamlingen.

Section 10 - Ophør af medlemskab

Hvis et medlem ikke fornyr hans / hendes medlemskab, skal det automatisk ophøre 2 måneder efter udgangen af året eller hvert halve år, hvor medlemskab er betalt. I op til 60 dage efter medlemskabet periode er ophørt, er medlemmet ikke berettiget til at stemme.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem fra the Foundation ved 2/3 flertal.

I tilfælde af eksklusion, ophører medlemskabet dagen efter en skriftlig meddelelse er blevet sendt til medlemmet. Et bortvist medlem har ret til at afprøve bestyrelsens beslutning på næste generalforsamling.

Sektion 11 - Økonomi

The Golden Foundation modtager sin indkomst ved at undervise, ved donationer, og ved udlejning af faciliteter til indkvartering, meditation og undervisning.

Indtægterne må kun anvendes til at dække følgende:

 • Alle udgifter vedrørende køb, opbygning, forbedring og forvaltning af fysiske centre ejet eller sponsoreret af the Golden Foundation.
 • Løn til undervisning og udgifter til drift af fysiske centre.
 • Donationer til non-profit verdentjenergrupper.
 • Transportomkostninger og andre omkostninger vedrørende undervisning og lysarbejde indenfor the Golden Foundation.

Ingen løn skal gives til bestyrelsesmedlemmer for arbejdet i bestyrelsen og ingen overskud eller donation skal gives til enkeltpersoner.

Section 12 - Regnskab og revision

Regnskabsåret for the Golden Foundation skal være kalenderåret.

Regnskaberne for the foundation skal revideres af en revisor godkendt af generalforsamlingen.

Sektion 13 - Konvertere til en fond

Hvis de økonomiske forhold i the foundation tillader det, kan en ekstraordinær generalforsamling beslutte at konvertere the foundation til en fond eller en selvejende institution med fradragmuligheder (skat) for donorer.

Vedtaget på generalforsamling 04.07.2015
Bestyrelsen består af:
 
 
Tarja (FIN)
Elisabeth (DK)
Jan (DK)
Sirkka (FIN)
Nina (N)
 


Supplerende medlem:
 
Karin (DK)
Yvonne (DK)
 
 
 
Formand 
Næst formand 
Kasserer
Medlem
Sekretær
 
 
 
 

Suppleant
Suppleant
 
 
 
2015
2015
2015
2015
2015
 
 
 
 

2015
2015

 

 

nyhedsbrev

medlemsskab dk

galleri

videoer

Copyright © 2021 The Golden Foundation. Alle rettigheder reserveret.
Webdesign Goldenmedia.dk